Dobre i poprawne czytanie Słowa Bożego, oznajmianie go w zgromadzeniu liturgicznym wymaga pewnego kunsztu. Nikt dotąd nie posiadł tej sztuki na tyle, aby nie mógł jej bardziej doskonalić ani ulepszać. Do tego zaszczytnego zadania zachęcał papież Paweł VI w encyklice Ecclesiam   suam:
Trzeba nam wrócić do prawdziwej sztuki oznajmiania Słowa Bożego… Musimy szukać prawideł, przez których zastosowanie stanie się nasza wymowa prosta, jasna, mocna, poważna, zdolna wyzwolić nas z wrodzonej niezaradności w posługiwaniu się tym wzniosłym i tajemniczym narzędziem działania jakim jest Słowo Boże, i zachęcić nas do wysiłku, abyśmy dorównali w szlachetnym współzawodnictwie tym wszystkim, którzy dzięki sztuce wymowy posiadają w naszych czasach ogromny wpływ na kształtowanie opinii publicznej.
Przed każdym lektorem, który wykonuje w czasie sprawowania Eucharystii własną funkcję liturgiczną, stoi więc obowiązek pilnego zdobywania sztuki czytania Słowa Bożego. Swoją wzniosłą, zaszczytną i odpowiedzialną posługę powinien on spełniać z należną czcią i miłością do Pisma św. (por. KL 29), aby wypowiadane Słowo Boże, jako „żywe i skuteczne” (Hbr 4, 12), było wezwaniem zarówno dla słuchaczy jak i dla czytającego je lektora.

Uwieńczeniem rocznej formacji było uroczyste błogosławieństwo do posługi w poszczególnych rejonach duszpasterskich.

Rejon brodnicki; uroczystość ta odbyła się 5 czerwca 2011 roku w parafii św. Wojciecha w Lidzbarku Welskim. Błogosławieństwa do posługi udzielił Rektor WSD, ks. prałat Krzysztof Lewandowski.
Rejon toruński; uroczystość ta odbyła się 8 czerwca 2011 roku, podczas Mszy świętej w kaplicy Seminaryjnej sprawowanej przez rektora WSD, ks. prałata Krzysztofa Lewandowskiego
Rejon Grudziądzki; w uroczystość ta odbyła się 19 czerwca w Bazylice Mniejszej p.w. Świętego Mikołaja w Grudziądzu. Błogosławieństwa do posługi udzielił  podczas Eucharystii  Dziekan Dekanatu Grudziądz II – Ksiądz Prałat Henryk Kujaczyński