ZA WSTAWIENNICTWEM ŚW. JANA BERCHMANSA

Święty Jan Berchmans urodził się 13 marca 1599 r. w Diest, w dzisiejszej Belgii. Młode lata spędził w domu rodzinnym. Po trzyletniej nauce u księdza proboszcza wstąpił do kolegium jezuickiego w Malines, gdzie odbył nowicjat i złożył śluby zakonne. Był tam przykładem dla kolegów.    W roku 1618 wysłano go na dalsze studia do Rzymu. Tam również zabłysnął talentem i pilnością. Jednak nie dane mu było dożyć święceń kapłańskich. Żar miłości Bożej zerwał więzy ciała, wyniszczonego ciągłym wewnętrznym umartwieniem. Leżąc na łożu śmierci, chwycił różaniec, krucyfiks i księgę reguł, wołając: „To są moje trzy skarby, posiadając je umieram szczęśliwy”. Zmarł następnego dnia, 13 sierpnia 1621 roku. Zaraz po śmierci wierni otoczyli go czcią, która stale się rozwijała. Beatyfikował go w roku 1865 Pius IX, a kanonizował Leon XIII w 1888 r., podkreślając jego wierność powołaniu i obowiązkom zakonnym, jego miłość braterską, nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu i do Najświętszej Maryi Panny. Toteż w wielu krajach św. Jan Berchmans jest patronem ministrantów.

Msza święta, do której chętnie usługiwał, była dla niego źródłem łask Bożych koniecznych w życiu duchowym.

Święty Janie Berchmansie,

mój ukochany patronie, serafinie miłości! Raduję się z Tobą przy gorejącym ogniu miłości, który zachował Twe czyste i niewinne serce w pokoju i zjednoczeniu z Bogiem.

Proszę Cię pokornie, uproś dla mnie taką gorliwość w miłowaniu Boga, która usunie każde nieuporządkowane, ziemskie przywiązanie; zniszczy moją złość, złe skłonności i sprawi,

że w każdym podejmowanym przeze mnie działaniu,

będę kierował się tą najczystszą intencją:

Wszystko na większą chwałę Bożą!

Święty Janie Berchmansie,

racz być moim opiekunem i przewodnikiem do nieba.

Wypraszaj mi światło i dar rady w wątpliwościach,

siłę i męstwo w pokusach i przeciwnościach.

Kieruj moimi krokami, ręce moje nakłaniaj ku dobrym uczynkom,

a serce i wolę zapalaj do miłości Boga i bliźniego.

Dopomóż mi, abym do końca wiernie służył Bogu,

jak Ty służyłeś. Amen.

Litania do św. Jana Berchmansa

Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.

Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Janie Berchmansie, którego Pan uchronił od złego,

Święty Janie Berchmansie, który czyniłeś dobro,

Święty Janie Berchmansie, wierny w małych rzeczach,

Święty Janie Berchmansie, oddany służbie na Mszy Świętej,

Święty Janie Berchmansie, posłuszny swoim rodzicom,

Święty Janie Berchmansie, poddany swym nauczycielom,

Święty Janie Berchmansie, wzorze dla twych rówieśników,

Święty Janie Berchmansie, który od najmłodszych lat wybrałeś Świętą Dziewicę na strażniczkę twej czystości,

Święty Janie Berchmansie, który z czułością nazywałeś Maryję swą Matką,

Święty Janie Berchmansie, gorliwy krzewicielu pobożności maryjnej,

Święty Janie Berchmansie, zwierciadło życia zakonnego,

Święty Janie Berchmansie, kochający Najświętszy Sakrament,

Święty Janie Berchmansie, kochający misje,

Święty Janie Berchmansie, kochający umartwienie,

Święty Janie Berchmansie, wierny swej świętej Regule,

Święty Janie Berchmansie, wierny naśladowco św. Alojzego,

Święty Janie Berchmansie, ozdobo Towarzystwa Jezusowego,

Święty Janie Berchmansie, wzorze studentów,

Święty Janie Berchmansie, patronie młodzieży.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami św. Janie Berchmansie.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Panie Boże, prosimy Cię spraw, abyśmy służąc Tobie mogli naśladować przykład cnót niewinności i wierności, przez które anielski św. Jan Berchmans poświęcił Ci kwiat swej młodości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen.

Zasady św. Jana Berchmansa

1. Serce moje jedynie bezpiecznym żyć może, gdy wytrwa w szczerej, dziecięcej miłości ku Matce Bożej.

2. Mało mówić, dużo czynić.

3. Wielce sobie ważyć drobne sprawy.

4. Jeśli nie dojdę do świętości za młodu, nigdy nie będę świętym.

5. Myśl, żebyś Panu Bogu się podobał, a Pan Bóg o tobie myśleć będzie.

6. Sumiennie dopilnuję punktualnego rannego wstawania.

7. Kto nie docenia modlitwy, nie wytrwa w pobożności.

8. Wszystko, co czynisz, czyń z wielką starannością.

9. Cierpliwość koroną wszelkich cnót.

10. Nie czyń nigdy tego, co Ci się w drugich nie podoba; ale to, co się w nich podoba.

10 zasad ministranta

1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.

2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.

3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.

4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.

5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.

6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.

7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.

8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.

9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.

10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.