Najważniejszym zadaniem ministranta ołtarza jest służenie kapłanowi przez przynoszenie i podawanie darów oraz wcześniejsze ich przygotowanie. Dlatego też na zbiórkach formacyjnych poznaje wszystkie naczynia oraz szaty liturgiczne. Troszczy się również o to, aby były one otoczone wielkim szacunkiem.

Przykładowe zaliczenie ministranta ołtarza

 1. Co to jest patena ?
 2. Co to jest kielich ?
 3. Co to jest prezbiterium ?
 4. Co to jest tabernakulum ?
 5. Z ilu części składa się Msza Święta ?
 6. Co oznacza słowo „Eucharystia” ?
 7. Co to są ampułki ?
 8. Co to jest doksologia ?
 9. Co to jest kustodia ?
 10. Co to jest melchizedek ?
 11. Co to jest puszka ?
 12. Co to jest monstrancja ?
 13. Co to jest relikwiarz ?
 14. Co to jest puryfikaterz ?
 15. Co to jest korporał, palka i bursa ?
 16. Co tworzy obrzędy wstępne Mszy św. ?
 17. Struktura Liturgii Słowa. ?
 18. Struktura Liturgii Eucharystii ?
 19. Co to jest alba, ornat, dalmatyka ?
 20. Co symbolizuje wino, a co woda w liturgii ?
 21. Co symbolizuje kolor szat liturgicznych : zielony, czarny, biały, czerwony, fioletowy, złoty, różowy?
 22. Co to są i ile jest modlitw eucharystycznych ?
 23. Ile jest prefacji i czym one są ?
 24. Jak należy przygotować prezbiterium do Mszy. ?
 25. Jakich szat używamy podczas Mszy św. ?
 26. Jak należy przygotować prezbiterium do Nabożeństw eucharystycznych?

Stopień Ministranta Ołtarza obejmuje także następujące funkcje:

Ministranci Kadzidła

Do spełniania tej funkcji potrzebnych jest zawsze dwóch ministrantów. Jeden z nich to turyferariusz.

Podczas liturgii podaje kapłanowi trybularz do okadzenia lub sam dokonuje okadzenia, np. podczas błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Dba również o czystość trybularza i zajmuje się rozpalaniem węgielków.

Drugi ministrant to nawikulariusz. Odpowiedzialny jest za łódkę, w której znajduje się kadzidło, i dba o to, aby nigdy go nie zabrakło.

Poprawność pełnienia posługi ministranta kadzidła KLIKNIJ!

Przykładowe zaliczenie ministranta kadzidła

 1. Kto to jest turyferaiusz ?
 2. Kto to jest nawikulariusz ?
 3. Co to jest kadzielnica ?
 4. Co to jest łódka ?
 5. Z czego składa się kadzielnica ?
 6. Jak nosimy kadzielnicę ? /teoria i praktyka/
 7. Jak nosimy łódkę ? /teoria i praktyka/
 8. Kiedy okadzamy ołtarz ?
 9. Kiedy okadzamy krzyż ?
 10. Kiedy okadzamy osoby i rzeczy poświęcone Bogu ?
 11. Co symbolizuje obrzęd spalania kadzidła ?
 12. Kto w Nowym Testamencie składał ofiarę kadzenia ?
 13. Jak okadza się Najśw. Sakrament? /teoria i praktyka/
 14. Kiedy używamy kadzidła przy wystawieniu Najśw. Sakramentu? /teoria i praktyka/
 15. Z czego sporządza się kadzidło ?
 16. W którym miejscu w procesji Wyjścia powinni iść ministranci kadzidła ?
 17. W którym miejscu w procesji Eucharystycznej powinni iść ministranci kadzidła ?
Ministrant Wody

Podczas liturgii podaje kapłanowi wodę święconą podczas obrzędu pokropienia, np. wiernych (aspersja) lub ziół i kwiatów czy dewocjonaliów. Dba również o kociołek z wodą i kropidło.

Ministranci Mitry i Pastorału (insygniarze)

Ich zadaniem jest opieka nad mitrą i pastorałem, gdy obecny jest biskup.

Używanie mitry i pastorału podczas Mszy św. pod przewodnictwem biskupa

Procesja wejścia i obrzędy wstępne
1. W zakrystii biskup po założeniu stroju liturgicznego ubiera mitrę. Po zasypaniu kadzidła podaje się biskupowi pastorał (można też podać pastorał przed zasypaniem kadzidła).
2. W procesji wejścia M i P idą za biskupem. Przed ucałowaniem ołtarza biskup oddaje mitrę i pastorał (lub po ucałowaniu ołtarza). Okadzenie odbywa się bez mitry i pastorału.

Liturgia słowa
3. Przed rozpoczęciem czytań mszalnych biskup siada i otrzymuje mitrę.
4. Po zasypaniu kadzidła biskup wstaje, oddaje mitrę, otrzymuje pastorał i błogosławi czytającego Ewangelię (kapłana lub diakona).
5. Po zakończeniu Ewangelii, jeśli jest używana księga Ewangeliarza, biskup otrzymuje mitrę i z odpowiedniego miejsca udziela błogosławieństwa. Na czas błogosławieństwa pastorał trzyma kapelan, diakon lub ceremoniarz.
6. Homilię biskup głosi w mitrze i używa pastorału. Jeśli homilię głosi ktoś inny albo homilii nie ma, po odczytaniu Ewangelii biskup oddaje pastorał.
7. Po homilii, a przed Wyznaniem wiary biskup oddaje mitrę i pastorał.

Liturgia Eucharystii
8. Jeśli jest procesja z darami, biskup przyjmuje dary w mitrze, potem ją oddaje, (dopuszczalne jest też odbieranie darów bez mitry).
9. Bezpośrednio po modlitwie nad darami biskupowi należy zdjąć piuskę.
10. Do Komunii św. M i P przystępują w ten sposób, że jeden z nich przez chwilę trzyma mitrę i pastorał, a drugi przystępuje do Komunii św. Może być też tak, że to ceremoniarz przytrzymuje mitrę i pastorał lub prosi on o podejście do nich jednego z komunikujących kapłanów.
11. Po skończonej Komunii św. biskup wraca do katedry, sam nakłada piuskę lub zakłada mu ją diakon (kapelan, ceremoniarz).

Obrzędy zakończenia
12. Przed błogosławieństwem końcowym biskup otrzymuje mitrę i pastorał.
13. W procesji zejścia M i P idą za biskupem.
14. W zakrystii należy odebrać pastorał i mitrę, zazwyczaj po modlitwach końcowych.

Używanie mitry i pastorału podczas Mszy św., której przewodniczy biskup nie odprawiając Eucharystii

Procesja wejścia i obrzędy wstępne
1. Biskup w zakrystii albo w innym odpowiednim miejscu wkłada na albę krzyż (pektorał), stułę i kapę odpowiedniego koloru i, jak zwykle, przyjmuje mitrę i pastorał.
2. W procesji do ołtarza biskup idzie za celebransem lub koncelebransami w towarzystwie swoich diakonów i osób posługujących. M i P idą za biskupem. Przed ucałowaniem ołtarza Biskup oddaje mitrę i pastorał (lub po ucałowaniu ołtarza).
3. Jeżeli używa się kadzidła, biskup w asyście dwóch diakonów okadza jak zwykle ołtarz, a także krzyż. Następnie udaje się do katedry z diakonami.

Liturgia słowa
4. W liturgii słowa należy zachować przepisy dotyczące Mszy pod przewodnictwem biskupa (punkty od 3 do 7).
5. Po modlitwie powszechnej, a także po sprawowaniu sakramentu, poświęcenia albo błogosławieństwa (jeśli ma miejsce) biskup siada i przyjmuje mitrę (lub nie przyjmuje). Diakon i posługujący przygotowują, jak zwykle, ołtarz.

Liturgia Eucharystii
6. Jeśli wierni przynoszą dary, przyjmuje je celebrujący Mszę albo biskup. Biskup przyjmuje dary w mitrze (dopuszczalne jest też odbieranie darów bez mitry).
7. Jeśli podczas przygotowania darów odbywa się okadzenie, biskup jest okadzany po celebransie. Po zdjęciu mitry wstaje do okadzenia, w przeciwnym razie po słowach: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę, oddaje piuskę i stoi przy katedrze aż do epiklezy w Modlitwie eucharystycznej.
8. Od epiklezy do podniesienia kielicha biskup, zwrócony do ołtarza, klęczy albo na przygotowanym mu klęczniku, albo przy katedrze, albo w innym odpowiednim miejscu. Następnie znów stoi przy katedrze.
9. Jeśli biskup przyjmuje Komunię św., Ciało i Krew Pańską spożywa przy ołtarzu po celebransie. Po Komunii św. biskupowi należy założyć piuskę (jeżeli skończyła się Komunia św. wiernych).

Obrzędy zakończenia
10. Przed błogosławieństwem końcowym biskup otrzymuje mitrę i pastorał. Biskup i celebrujący Eucharystię, jak zwykle, całują ołtarz. Po oddaniu należnej czci ołtarzowi wszyscy odchodzą w takim samym porządku, w jakim przyszli.
11. W procesji wyjścia M i P idą za biskupem.
12. W zakrystii należy odebrać pastorał i mitrę, zazwyczaj po modlitwach końcowych.