„Apostolskie drogi św. Jakuba Większego”

REGULAMIN

I.    ORGANIZATOR

  • Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Toruńskiej we współpracy z Diecezjalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej oraz Rejonowym Koordynatorem Diecezjalnego Dzieła Powołań dla Rejonu Brodnickiego.

II.    CELE KONKURSU

  • Zapoznanie się z życiem i apostolską działalnością św. Jakuba Większego.
  • Rozwijanie talentów plastycznych u ministrantów.

III.    ZASADY KONKURSU
1.    Temat konkursu: „Apostolskie drogi św. Jakuba Większego”
kategoria – ministranci: klasy „O” – III szkoły podstawowej.
2.    Format pracy plastycznej: A-3 lub A-4.
3.    Technika wykonania pracy plastycznej: dowolna.
4.    Kryteria oceny:

  • zgodność z tematem,
  • interesujące rozwiązania plastyczne,
  • estetyka wykonania.

5.    Ocenie podlegać będą tylko prace indywidualne.
6.    Prace winny być opatrzone metryczką, na której powinny znaleźć się:

  • imię i nazwisko autora pracy,
  • wiek autora pracy,
  • pieczątka z adresem parafii,
  • imię i nazwisko księdza opiekuna.

7.    Termin nadsyłania prac: do dnia 31 stycznia 2011r.

8.    Miejsce nadsyłania prac: Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Toruńskiej, ul. Łazienna 18,

9. O terminie rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród organizator powiadomi odrębnym pismem.

10. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wystawiania nadesłanych prac oraz do zmian w regulaminie, o których zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie.87-100 Toruń, z dopiskiem: Diecezjalny Konkurs Plastyczny dla Ministrantów.

Opracował: Ks. Krzysztof Górski