Najważniejszą funkcją choralisty jest dawanie znaków dzwonkami. Czyni to podczas wyjścia z zakrystii, trzykrotnie dzwoniąc dzwonkiem, który wisi przy drzwiach zakrystii. Oprócz tego uderza w gong i dzwoni dzwonkami podczas Przeistoczenia. W czasie formacji choralista uczy się śpiewu oraz odpowiedzi na wezwania kapłana podczas Mszy Świętej.

Podczas Mszy św. ilość i sposób użycia dzwonków nie jest ściśle określony. Wiele diecezji ma swoje tradycje, których nie musi się zmieniać. Najczęściej dzwonimy w następujących momentach:

 • Trzykrotnie dzwonkami przed Epiklezą (wyciągnięciem rąk kapłana nad chlebem i winem)
 • Podczas ukazania Hostii – trzykrotnie gong
 • Podczas ukazania kielicha z Krwią Pańską – trzykrotnie gong
 • Na przyklęknięcie kapłana – trzykrotnie dzwonkami
 • Po śpiewie „Baranku Boży”. Dzwonienie to powinno towarzyszyć przyklęknięciu celebransasa, jednakże gdy przyklęka on gdy śpiew jeszcze trwa, należy poczekać na zakończenie i zadzwonić bezpośrednio po nim

Używanie dzwonków i gongu podczas nabożeństw

 • Podczas pieśni dzwonimy niejako kręcąc dzwonkami,a na słowo „Amen” trzy razy w sposób normalny
 • Podczas błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem dzwonimy gongiem……..
 • Gdy kapłan przyklęka przed tabernakulum (po schowaniu Najświętszego Sakramentu), dzwonimy trzy razy dzwonkami

Uwagi dodatkowe

 • W czasie Mszy św. jeden choralista powinien dzwonić dzwonkiem, drugi w gong
 • Dzwonienie gongiem podczas ukazywania Najświętszych Postaci musi przebiegać w równych odstępach czasowych
 • Ministrant dostosowuje siłę uderzenia do warunków panujących w świątyni. Jeżeli kościół jest pełen, uderza mocniej, jeżeli jest mało ludzi – lżej
 • Dzwonienie powinno być czyste, aby łatwo można było odróżnić kolejne uderzenia

Przykładowe pytania na egzamin na choraliste

 1. Jakimi słowami zaczyna się I Modlitwa Eucharystyczna?
 2. Po jakich słowach w I Modlitwie Eucharystycznej ministranci dzwonią po raz pierwszy?
 3. Co to jest sygnaturka, dzwonek, gong ?
 4. Co to jest kołatka ?
 5. Kiedy i jak używamy dzwonków, gongu , kołatki i sygnaturki
 6. Co oznacza słowo „Alleluja” , „Amen” ?
 7. Hymn ministrancki : „Króluj nam Chryste” -śpiew lub recytacja
 8. Hymn : „Chwała na wysokości Bogu” – śpiew lub recytacja
 9. Recytacja „Święty, Święty, Święty”
 10. Co to są ” Godzinki” ?
 11. Co to są „Nieszpory” ?
 12. Jakie są rodzaje pieśni ?
 13. Co to jest pieśń na: Wejście, na Przygotowanie darów?
 14. Co to jest pieśń na: Komunie, Dziękczynienie i Rozesłanie?
 15. Zarecytuj , lub zaśpiewaj dowolną pieśń liturgiczną ?
 16. Kto jest Patronką śpiewu kościelnego ?
 17. Recytacja , lub śpiew „Baranku Boży”

Odpowiedzi

 1. „Ojcze nieskończenie dobry”
 2. „i dołącz nas do grona swoich wybranych”
 3. Sygnaturka, to dzwonek na wieży kościelnej zwiastujący, że za chwilę rozpoczyna się Msza św. , lub Nabożeństwo
 4. Drewniana , używana w liturgii od Wielkiego Czwartku, do Wielkiej Soboty.
 5. Alleluja – chwalmy Pana, Amen – niech się tak stanie
 6. Nabożeństwo na wzór modlitwy brewiarzowej , ku czci Matki Bożej
 7. Nabożeństwo popołudniowe wielbiące Boga
 8. Święta Cecylia